Par uzņēmumu
Produkti
Mūsu klienti
Pakalpojumi
Kontakti
+
Datorprogramma ''Uzskaitvedis''
 
Mūsu izstrādātā datorprogramma „Uzskaitvedis” paredzēta operatīvās uzskaites un plānošanas veikšanai uzņēmumos. Datorprogramma var tikt lietota uzņēmumos, kas strādā dažādās nozarēs.
 Vairākums mūsu klientu darbojas atkritumu saimniecības jomā (cieto sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana), kur ir nepieciešams veikt uzskaiti pa daudziem apkalpojamajiem objektiem, ar dažādiem apkalpošanas grafikiem. Datorprogramma izstrādāta, ņemot vērā uzņēmumu specifiku, kas strādā šinī sfērā un tā ir ieviesta daudzos uzņēmumos Latvijā.  
 
Programma ir domāta darbam Windows vidē ar datu bāzes vadības sistēmu Interbase/FireBird.
 
 
           
Datorsistēmas galvenās sadaļas
 
Izziņas informācija
 
 Šinī sadaļā glabājas informācija, kura tiek izmantota citās datorprogrammas sadaļās.
 ·         Uzņēmuma rīcībā esošās licences, klientiem sniedzamie pakalpojumi, tarifi, nozares (ja tas ir daudznozaru uzņēmums), personāls, tehnika, apkalpojamo objektu veidi (piemēram, dažādu veidu konteineri).
 ·         Dokumentu tipi (dokumentu šablonu uzskaitījums, kuri ir MS Word formātā un tiek izmantoti pie dokumentu formēšanas (līgumi, salīdzināšanas akti, brīdinājuma vēstules par parādiem, u.c.))
 ·         Adrešu grāmata un banku uzskaitījums.

 Uzņēmuma klienti 

 Datu bāzē glabājas informācija par uzņēmuma klientiem, līgumiem, kas noslēgti ar tiem, klientiem sniedzamajiem pakalpojumiem un apkalpojamajiem objektiem (konteineru laukumiem).
 •  Neierobežots pakalpojumu daudzums (izņemot cieto sadzīves atkritumu izvešanu, iespējams ievadīt informāciju par citiem pakalpojumiem, ko sniedz uzņēmums, piemēram būvgružu izvešana, konteineru noma, autotransporta un citas tehnikas noma, u.c.)
 • Automātiska līguma teksta formēšana MS Word, pēc Klienta kartiņas aizpildīšanas un datu ievadīšanas par noslēdzamo līgumu.
 • Iespēja izdrukāt klientam pakalpojumu sniegšanas kalendāru par katru konkrēto apkalpojamo objektu.
Ir arī iespēja ievadīt grafiku tādiem objektiem, kuru grafiks ir tikai noteiktā gada perodā, bet tie ir periodiski katru gadu (periodiskie objekti, piemēram, vasarnīcas).  
 • Atbilstoši izvēlētajam grafikam, objekti automātiski tiek iekļauti ikdienas maršrutu lapās (Darba uzdevumos) uz konkrēto datumu
 • Adrešu ievadīšanai tiek izmantota Adrešu grāmata, kas paātrina datu ievadīšanu un samazina kļūdas
 • Klienta kartiņa ar daudzām lappusēm, uz kuras atainojas informācija: par uzņēmuma klientu, līgumiem ar to, apkalpojamajiem objektiem un sniedzamajiem klientam pakalpojumiem, to apjomiem, piestādītajiem rēķiniem, veitajām apmaksām, klientam izsūtītajām vēstulēm (piemēram, bīdinājuma vēstules par nesamaksātajiem rēķiniem, salīdzināšanas akti, u.c.)
 • Plašas meklēšanas un atlases iespējas (pa teritorijām, pakalpojumu veidiem, apkalpojamo objektu veidiem, līgumu darbības termiņiem, u.c.)
 • Atverot datorprogrammu, uz Galvenās formas parādās svarīgākie izvēlētie rādītāji (piemēram, līgumiem, kuri drīz beigsies, licences, kas drīz beigsies, u.c.) 

Maršruti un darba uzdevumi  

Datorprogramma ir ērts instruments maršrutu un darba uzdevumu sastādīšanai atkritumvedēju šoferiem.

 • Patreiz ir divas datorprogrammas konfigurācijas. 1.- atvieglotais variants: viens objekts tiek iekļauts vienā maršrutā, 2.- viens objekts var tikt iekļauts dažādos maršrutos (piemēram, pirmdien- maršrutā A, bet otrdien- maršrutā C, utt.)  
 • Konteineru laukumu meklēšanas, atlases iespējas (pēc adresēm, pēc klientiem, pēc konteineru veidiem)  
 • Iespēja ātri veidot jaunu maršrutu, par pamatu ņemot vienu vai vairākus iepriekš izmantotos maršrutus 
 • Kopējais konteineru, cieto sadzīves atkritumu daudzums un atkritumvedēju % piepildījums (ņemot vērā sablīvēšanas koeficientu) pa maršrutiem uz konkrēto datumu. 
 • Automātiska ikdienas darba uzdevumu formēšana (Maršruta lapas) atkritumvedēju šoferiem ņemot vērā konteineru laukumu apkalpošanas grafikus. 

Izpildīto darbu apjomi  

·         Plašas klientiem sniegto pakalpojumu analīzes iespējas un atskaišu iegūšanas ne tikai pa atkritumu veidiem, bet arī par dažādiem laika periodiem, teritorijām, autotransportu, konteineru veidiem, klientu grupām, u.c.
·         Iespēja iegūt veikto darbu apjomus pa uzņēmuma darbiniekiem un darba algas aprēķinu, ņemot vērā dažādus koeficientus (par autotransportu, pa konteineru veidiem, apkalpojamām teritorijām) 

Savstarpējie norēķini ar klientiem  

·         Automātiska rēķinu formēšana klientiem, ņemot vērā viņam atbilstošos un izvēlētos algoritmus par sniegtajiem pakalpojumiem.
·         Pēc lietotāju izvēles rēķinu izdrukās automātiski var iekļaut detalizētu informāciju par katru klienta apkalpojamo objektu, kā arī paziņojumu par klienta neapmaksātajiem rēķiniem un papildus informāciju (piemēram, paziņojumu par nepieciešamību pārslēgt līgumu, tarifu maiņu, utt.)
·         Plašas datu meklēšanas, atlases un analīzes iespējas par piestādītajiem rēķiniem. Iespēja iegūt atskaites par izvēlēto laika periodu, pa klientu grupām, pa nozarēm, pa dažādiem pakalpojumiem, kā arī atskaiti par uzņēmuma parādniekiem.
·         Plašas datu meklēšanas, atlases un analīzes iespējas par samaksām. Iespēja iegūt atskaites pa klientu grupām, samaksas veidiem (rēķinu apmaksa, avansa maksājumi), samaksām caur banku vai kasi.
·         Automātiska apmaksas summas sadalīšana pa rēķiniem (gadījumā, ja samaksā caur banku Klients nav norādījis rēķina numuru, par ko ir maksājis).
 
Iekārtu reģistrs, kuras tiek izmantotas pakalpojumu sniegšanai klientam (konteineri, mobilās tualetes, u.c.)
 
·         Iekārtu uzskaitījums pa sadaļām (atrašanās vietām) – noliktavā, pie klientiem, remontā, norakstītās iekārtas
·         Plašas meklēšanas un atlases iespējas (pēc iekārtu veidiem, klientiem, iekārtu reģistrācijas numura)
·          „Iekārtu vēsture ”- operāciju uzskaitījums ar iekārtām pa datumiem (piemēram, konkrētā konteinera pārvietošana uz noliktavu, pie klienta (ar adreses norādīšanu), remonts (ar remonta veida un izmaksu norādīšanu), norakstīšana)
·         Iespēja analizēt datus par iekārtu remontiem; atlasīt datus pa iekārtu veidiem, teritorijām, remontu veidiem un izmaksām.
·         Iespēja iekļaut ikdienas darba uzdevumos šoferiem iekārtu reģistrācijas numurus 
 

Papildus informācija  

·         Atverot datorprogrammu, uz galvenās lapas tiek parādīti galvenie uzņēmuma darbības rādītāji par patreizējo laika periodu: klientu skaits (fiziskās un juridiskās personas), noslēgto līgumu skaits, sniedzamo pakalpojumu skaits, u.c., kā arī parādās paziņojumu par licenču darbības laika beigām, autotransporta apdrošināšanas un tehniskās apskates darbības laika beigām, klientu skaits, kam beigsies līgums.
·         Visās datorprogrammas sadaļās ir paredzēta iespēja atlasītos datus eksportēt uz MS Excel. 
 

Datorprogrammas ieviešana  

Datorsistēma var tikt lietota uz viena vai uz vairākiem, lokālajā tīklā saslēgtiem datoriem. Sistēmas lietotāji uzņēmumā, kas nodarbojas ar cieto sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, var būt dispičeri, klientu menedžeri, grāmatveži un ekonomisti.
 Datorsistēma var tikt piegādāta kā vienots datorprogrammas produkts vai atsevišķi var piegādāt tikai Dispičeru daļu ar Iekārtu reģistru vai bez tā. Pēc tam Dispičeru daļu var papildināt ar Finansu daļu.
 Ieviešot datorsistēmu „Uzskaitvedis” katrā konkrētā uzņēmumā, tiek veikta uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas darbības analīze. Pēc nepieciešamības, SIA "Uzskaites sistēmas"
veic datorprogrammas papildināšanu, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku. 
Lai ātrāk tiktu ievadīta sākumu informācija, kas nepieciešama, lai sāktu izmantot datorprogrammu uzņēmumā, SIA "Uzskaites sistēmas"var veikt pamatdatu importu par uzņēmuma klientiem no Pasūtītāja rīcībī esošajiem datu avotiem (datu importu iespēja tiek apspriesta individuāli).  
Datorprogramma paredzēta darbam ar datubāzes vadības sistēmu Interbase/FireBird.
 

Lietotāju apmācība 

 

Lietotāju apmācība ietver sevī 4 nodarbības, katra pa 2,5- 4 stundas, atkarībā no datorprogrammas „Uzskaitvedis” konfigurācijas, kas uzstādīta pie Pasūtītāja uzstādītās. Apmācības notiek Pasūtītāja ofisā, pēc datorprogrammas uzstādīšanas.  

Papildus apmācība var notikt pēc savstarpējas vienošanās- Pasūtītāja vai „Uzskaites sistēmas” ofisā.

 

  

 

   
_